Mẹ Từ Bi

Trình bày: 

Liêng Kiếng Quang & 

Thoại Mỹ


Mẹ Từ Bi

Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát
Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát

Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát
Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát
Chắp tay quỳ kính lạy Người
Thiết tha con khấn nguyện cầu

Quê hương là dòng sông,
Mát trong trăng vàng soi sáng

Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát
Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát
Đóa hoa tươi sắc vô thường
Sớm khuya rơi rớt khôn lường

Nương thuyền từ vượt qua
Bến mê đến nơi bờ giác

Mẹ hiền Quan thế Âm
Ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên

Mẹ hiền Quan thế Âm

Chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên

Nam mô đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát
Nam mô đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát
Chiến tranh đau đớn cuộc đời
Bão giông mây nước ngấp trời
Con xin Mẹ từ bi !
Xót thương cứu độ trần gian.

(đọc) Đức Quán Âm Bồ Tát, đã thành Phật lâu xa,.... vì hạnh nguyện cứu khổ ,hết mọi loài chúng sanh, trong luân hồi 6 nẻo...thoát khỏi mọi tai ương, người tôn xưng thánh mẫu, người gọi đức Quan âm, bật đại toàn giác ngộ, nam mô cứu khổ, cứu nạn, linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ

Mẹ hiền Quan thế Âm
Giọt nước cần dương xoa dịu lầm than

Mẹ hiền Quan thế Âm
Đem đến an vui rứt sạch ưu phiền

Mẹ hiền Quan thế Âm
Ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên

Mẹ hiền Quan thế Âm

Chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Tôn Giáo


Nghe thêm