Trả Lại Thời Gian

Sáng tác: 

Thanh Sơn

Trình bày: 

Ngọc Hải
Nghe thêm