Trả Lại Thời Gian

Sáng tác: 

Thanh Sơn

Trình bày: 

Đức Lập
Nghe thêm