Tội Tình

Sáng tác: 

Hàn Châu

Trình bày: 

Nguyễn Linh & 

Ngọc Nhung
Nghe thêm