Lỡ Hẹn

Sáng tác: 

Hồng Xương Long

Trình bày: 

Tường Nguyên & 

Như Quỳnh
Nghe thêm