Đoạn Cuối Tình Yêu

Sáng tác: 

Tú Nhi

Trình bày: 

Hồng Phượng & 

Huỳnh Thật
Nghe thêm