Wallpaper

Trình bày: 

Đạt Minh Nhất Phái


一串纸玫瑰
一屋精细
爱是附托
或是防卫
衬就没有问题
光线很昂贵
光阴交替
爱是凝固
或是流逝
你就为我留低
但求极平滑的美丽
若黏就黏住一切
但求像皮薄的信誓
逐层逐层就一世
一片的浪费
一生的契
爱是重要
或是无谓
装置可代替
装饰安慰
爱是求变
或是维系
但求划时代的美丽
若除就除掉一切

Thể loại:  Hong Kong,  Hoa Ngữ


Nghe thêm