Tiểu Cần Khúc Tình Ca

Trình bày: 

Tường Nguyên & 

Quỳnh Dung
Nghe thêm