Thỏa Nỗi Nhớ Mong

Trình bày: 

Thúy Cải & 

Ba Trọng
Nghe thêm