Quartet No. 6 KV.159 : Rondo

Trình bày: 

Le Quatuor Talich
Nghe thêm