Quan Âm Cứu Khổ

Sáng tác: 

Thái Nam

Trình bày: 

Quốc Cường


[Nam Mô Đại Từ Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nan Quán Thế Âm Bồ Tát]
Trần gian bao khổ đau
Nay thảm thương phủ giăng
Nào nạn tai bão giông khắp nơi
Nhân sinh chìm trong khổ sầu

Nhìn thân con xót thương
Ban phép linh ứng nguy
Dụng thần thông pháp môn cứu an
Tiêu tai mờ tan khổ nàn

Tay nâng cành liễu
Tay cầm tịnh bình
Mẹ quán thế âm hiển linh
Ứng hóa vô biên, pháp thân nhiệm mầu
Con thơ, thoát vạn khổ sầu

[Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn
Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát]

Trần gian bao khổ đau
Nay thảm thương phủ giăng
Nào nạn tai bão giông khắp nơi
Nhân sinh chìm trong khổ sầu

Nhìn thân con xót thương
Ban phép linh ứng nguy
Dụng thần thông pháp môn cứu an
Tiêu tai mờ tan khổ nàn

Tay nâng cành liễu
Tay cầm tịnh bình
Mẹ quán thế âm hiển linh
Ứng hóa vô biên, pháp thân nhiệm mầu
Con thơ, thoát vạn khổ sầu

Tay nâng cành liễu
Tay cầm tịnh bình
Mẹ quán thế âm hiển linh
Ứng hóa vô biên, pháp thân nhiệm mầu
Con thơ, thoát vạn khổ sầu
Ứng hóa vô biên, pháp thân nhiệm mầu
Con thơ, thoát vạn khổ sầu

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Tôn Giáo


Nghe thêm