Piano Sonata No.5

Trình bày: 

Glenn Gould
Nghe thêm