Người Ngoan

Sáng tác: 

Dân Ca Nam Bộ

Trình bày: 

Minh Thùy & 

Trung Kiên


Người ngoan đôi tôi hỏi ới i hỡi í người tình nhân tính song bên hợi hời hời hư, ức cái hự có á nhời này, là này rằng có nên, dậu bằng tôi í i với người, muốn i kết í ơ ớ ớ ơ muốn i kết i qua lới nọ là kết nhân duyên.
Yêu nhau ớ ơ là nhau xin phải giữ, ới i hỡi í người tình nhân tính song bên hợi hời hời hư, ức cái hự có á nhời nguyền là nguyền rằng cho nhau, dậu bằng xin í i người đừng ì, kén i chọn í ơ ớ ớ ơ kén i chọn qua lới nọ là kén vàng thau.
Yêu hoa ớ ơ là hoa xin phải giữ, ới i hỡi í người tình nhân tính song bên hợi hời hời hư, ức cái hự có á lấy màu, là màu rằng cho hoa, dậu bằng xin í i người đừng, chê xấu í ơ ớ ớ ơ chê xấu qua lới nọ chê xấu chê xa.
Chê tôi ớ ơ là tôi vụng i nói, ới i hỡi í người tình nhân tính song bên hợi hời hời hư, ức cái hự có á cửa nhà, là nhà rằng neo đơn, dậu bằng ở ơ trong làng ì, cũng i có í ơ ớ ớ ơ cũng i có qua lới nọ là có nơi hơn.
Trái duyên ớ ơ là duyên chẳng i thuận, ới i hỡi í người tình nhân tính song bên hợi hời hời hư, ức cái hự có a phải sang ơ sang nay quê à người, dậu bằng tôi í i với người, đôi i đã ớ ơ ớ ớ ơ đôi i đã qua lới nọ là đã đáng đôi.


Nghe thêm