Mộng Chiều

Sáng tác: 

Vân Đông

Trình bày: 

Đức Long
Nghe thêm