Mirror's Image (reprise)

Trình bày: 

Billy Cobham
Nghe thêm