Minor Swing.

Trình bày: 

Django Reinhardt
Nghe thêm