Like This

Trình bày: 

Throttle


[Verse]
I'll let you go, babe
I'll make you feel like this
I'll let you go, babe
I'll make you feel like this
I'll let you go, babe
I'll make you feel like this
I'll let you go, babe
I'll make you feel like

[Pre-Chorus]
I'll let you, I'll let you
I, I'll let you go
I'll let you, I'll let you
I, I'll let you go
I'll let you, I'll let you
I, I'll let you go
I'll let you, I'll let you
I, I'll let you go

[Chorus]
Feel like this, feel like this
Feel like this, feel like this
Feel like this, feel like this
Feel like this, feel like this
Feel like this, feel like this
Feel like this, feel like this
Feel like this, feel like this
Feel like this

[Post-Chorus]
I'll let you, I'll let you
I, I'll let you go
Feel like this

[Verse]
I'll let you go, babe
I'll make you feel like this
I'll let you go, babe
I'll make you feel like this
I'll let you go, babe
I'll make you feel like this
I'll let you go, babe
I'll make you feel like
I'll let you go, babe
I'll make you feel like this
I'll let you go, babe
I'll make you feel like this
I'll let you go, babe
I'll make you feel like this
I'll let you go, babe
I'll make you feel like

[Pre-Chorus]
I'll let you, I'll let you
I, I'll let you go
I'll let you, I'll let you
I, I'll let you go
I'll let you, I'll let you
I, I'll let you go
I'll let you, I'll let you
I, I'll let you-

[Chorus]
Feel like this, feel like this
Feel like this, feel like this
Feel like this, feel like this
Feel like this, feel like this
Feel like this, feel like this
Feel like this, feel like this
Feel like this, feel like this
Feel like this

[Post-Chorus]
I'll let you, I-I'll let you
Feel like this
I'll let you, I-I'll let you
I'll let you, I-I'll let you
I'll let you, I-I'll let you
I'll let you, I-I'll let you
Feel like this

Thể loại:  Âu Mỹ,  Electronic / Dance


Nghe thêm