Kinh Cầu Mẹ Từ Bi

Sáng tác: 

Chúc Linh

Trình bày: 

Thích Pháp Như


Chắp tay lạy mẹ quan thế âm
Cành dương sức xảy mê trầm khổ đau
Thành tâm quyết kính nguyện cầu

Nam mô đại từ bi quán thế âm
Nam mô đại từ bi quán thế âm

Lạy bồ tát xin người xót thương
Độ chúng sinh linh trót lầm đường
Chơi vơi chẳng biết đâu là hướng
Như chiếc thuyền nan giữa đại dương

Nam mô đại từ bi quán thế âm
Nam mô đại từ bi quán thế âm

Như chiếc thuyền nan giữa đại dương
Lênh đênh trên khắp nẻo vô thường
Sóng nghiệp trùng vây vòng nghiệp chướng
Bể khổ trầm luân luống đoạn trường

Nam mô đại từ bi quán thế âm
Nam mô đại từ bi quán thế âm
Bể khổ trâm luân luống đoạn trường
Thuyền từ cứu vớt kẻ hiền lương
Phật pháp vô biên tâm vô lượng
Bồ đề thơm ngát tỏa mười phương

Chắp tay lạy mẹ quan thế âm
Cành dương sức xảy mê trầm khổ đau
Thành tâm quyết kính nguyện cầu

Nam mô đại từ bi quán thế âm
Nam mô đại từ bi quán thế âm

Lạy bồ tát xin người xót thương
Độ chúng sinh linh trót lầm đường
Chơi vơi chẳng biết đâu là hướng
Như chiếc thuyền nan giữa đại dương

Nam mô đại từ bi quán thế âm
Nam mô đại từ bi quán thế âm

Như chiếc thuyền nan giữa đại dương
Lênh đênh trên khắp nẻo vô thường
Sóng nghiệp trùng vây vòng nghiệp chướng
Bể khổ trầm luân luống đoạn trường

Nam mô đại từ bi quán thế âm
Nam mô đại từ bi quán thế âm
Bể khổ trâm luân luống đoạn trường
Thuyền từ cứu vớt kẻ hiền lương
Phật pháp vô biên tâm vô lượng
Bồ đề thơm ngát tỏa mười phương

Nam mô đại từ bi quán thế âm
Nam mô đại từ bi quán thế âm
Nam mô đại từ bi quán thế âm
Nam mô đại từ bi quán thế âm

Bể khổ trâm luân luống đoạn trường
Thuyền từ cứu vớt kẻ hiền lương
Phật pháp vô biên tâm vô lượng
Bồ đề thơm ngát tỏa mười phương

Nam mô đại từ bi quán thế âm
Nam mô đại từ bi quán thế âm
Nam mô đại từ bi quán thế âm
Nam mô đại từ bi quán thế âm

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Tôn Giáo


Nghe thêm