III Presto

Trình bày: 

Jean-Pierre Rampal
Nghe thêm