Hoàng Hôn Trên Cát

Sáng tác: 

Văn Thành Nho

Trình bày: 

Cao Minh
Nghe thêm