Gymnopédie No.3

Trình bày: 

John Williams
Nghe thêm