Giang Sơn Vĩnh Nguy / 江山永巍

Trình bày: 

Âm Khuyết Thi Thính & 

Sở Nhiên


取三千乌丝为笔描摹春泥
采昆山之玉为绿蔓延成碧
拘碧落江魂为漆咫尺千里
拟山色为题
万代岁月添笔
姹紫嫣红靡靡败于
苍翠欲滴
聚滴墨可绘万顷江山入域
挥袖后不留点色入衣
散人世悲欢皆是一场苦旅
行尽处是否四海雍熙
化清风一缕为雨烟波如絮
似长星落地
散尽璀璨融于
跋涉青史巍然如昔
从未老去
聚滴墨可绘万顷江山入域
挥袖后不留点色入衣
散人世悲欢皆是一场苦旅
行尽处是否四海雍熙
衬群星孤月如你世间无几
尽天下墨客唯一江山千里

Thể loại:  Hoa Ngữ,  Trung Quốc


Nghe thêm