First Trip [1968]

Trình bày: 

Herbie Hancock
Nghe thêm