Dâng Y Ca Sa

Sáng tác: 

Vũ Ngọc Toản

Trình bày: 

Thích Pháp Như


Cà Sa oai đức chi bằng
Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa môn
Noi gương Từ phụ Thế Tôn
Hoằng khai Giáo pháp tám mươi bốn ngàn
Ngày nay Thiện tín các hàng
Cà Sa đại lễ nghiêm trang cúng dường
Dâng y với tấm lòng thành
Ba vòng nhiễu Phật đồng thanh nguyện cầu
Chư Tăng hoan hỷ nạp thâu
Căn lành hạt giống, đạo màu tương lai
Cầu mau thoát khỏi họa tai
Tu hành tinh tấn, không nài gian lao
Mong cầu Phật pháp bền lâu
Thắm nhuần trăm họ, năm châu thạnh hành
Cầu cho cả thảy chúng sanh
Hồi đầu hướng thiện, tâm thành quy y
Noi gương hạnh đức từ bi
Tu hành xả kỷ, hướng về lợi tha
Tự thân đắp mặc cà sa
Tham sân đoạn dứt Bồ đề đến nơi
Bạch Đại đức từ bi minh chứng
Ca sa này dâng cúng Tăng Ni
Xin ngài nhận lãnh phước ban
Cho con tấn đạo bình an đời đời
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Tôn Giáo


Nghe thêm