Cooking? Cooking!

Trình bày: 

Super Junior-H


[All] Huga huga.... huga huga....
[Sungmin] neyo chachi gunu ([Shindong] noma yang koyo) neyo chachi gunu ([Hyukjae] tama tang ikoyo)
[Sungmin] cachi maku yo ethe noga doga chiyacho nado namo iyodi somsi

[Rap]
[Hyukja e]tatomothe tomothe
[Shindong] iyogo tamamochothe
[Hyukja e] racomutho mochugo
[Shindong] gaichi documo rimothe
[Hyukjae] lomolotu ochimo
[Shondong] lomolotu ichomo
[Hyukjae] chomadi yonano [Shindong]comonocho

[Leeteuk] yunminichi onuga chotechotehanayo noyichi nogo naupu achimanu kiotisochi
[Yesung] kumkokumko tokumo nikahae chumasi yochigo kitohayo sansanayo suca lagutuku suge
[Kangin] inokeba opsonenayo (nenayo) tunochemo ulo ugonayo (gonayo)
[Kangin] chala ina ganu iga koba tune coma nakoba tayo
[Leeteuk] masi igo neu sohunayo (hunayo) tone esu inayo (inayo)
choma nasitala heyoni kuyo suyio
hamkute chumeyo nasayocho

[Rap]
[Hy ukjae]Nachito makuyo amolo iopco
[Shindong] Cuyocho icome acuyo isosi
[Hyukjae]Yomo [Shindong] apho
[Hyukjae] ido [Shindong] amo
[Hyukjae] Chuku nulu aquani
[Shindong] Catinolo [Hyukjae] sicanota
[Shindong] Haneyo

[Yeusng] Kunokuyo cachagi nege yola thewa tolasi hambodo cholachotenu hataneyo
[Leeteuk] Nagitamta webuluta malute chima
Sinahanu kidoma nuhulo noyege mayoka yune
[Kangin] Inokeba sonenayo (nenayo)
[Kangin] isala nimu kolayo (kolayo)
[Sungmin] Inoge itala sogu yona ichi nomoyoto onune
[Leeteuk] Masuyoto nanege munayo (munayo) Humuhulu niyo hanalecho (nalecho)
[Yesung] Moliatu latui dokeba sinu yodinema choludia

[Sungmin] Akogodi kuyo inanu uyheso
[Yesung] Yoliha konu talato gocho maluku tomo yute

[Leeteuk] Iyokema opso
[All] iyokeba opso nonelayo (nelayo)
[Kangin} Igisala nimi nugokayo (gokayo)
[All] Hinogei nalusonu gona ichi logochoto inute
Masi ito nanege uneyo (uneyo)
Numuhulu iyo inalocho (nalocho)
Moliheto ago iyo kemasinu yonihena
chonulia

Thể loại:  Hàn Quốc,  Pop/Pop Ballad


Nghe thêm