Cánh Tay Miền Nam Trên Đất Bắc

Sáng tác: 

Trần Kiết Tường

Trình bày: 

Quang Lý
Nghe thêm