Blind Man, Blind Man (alt)

Trình bày: 

Herbie Hancock
Nghe thêm