Blind Man, Blind Man [1963]

Trình bày: 

Herbie Hancock
Nghe thêm