Bad Girl

Trình bày: 

Baek Ji Young


아무리 입술을 깨물고 막아도
니가 차올라
틈 없이 내 두 눈을 가리고 가려도
니가 터져 나와
and its crazy 내 온몸에 퍼지는
너와의 memory
and it takes me 매일 지우고
지워도 선명한 그 story
I can't breath
내 안에 니가 살아 있어
I can't live
미안해 넌 그 말뿐이야
I transform into a bad girl
I transform into a bad girl
I transform into a bad girl
I transform into a bad girl
사랑이란 게 잃어주는
게임이라 하지만
Don't take my all
인정 사정도 볼 것 없이
내 전불 뺏어가니
and its crazy 내 손에 지문처럼
새겨진 phone number
and it takes me 아무 대답도
변명도 없는 네 phone number
I can't breath
내 안에 니가 살아 있어
I can't live
미안해 넌 그 말뿐이야
I transform into a bad girl
I transform into a bad girl
I transform into a bad girl
I transform into a bad girl
I transform ya
love transform ya
I transform ya
love transform ya
I transform into a bad girl
so come and get me get me
I transform into a bad girl
I transform into a bad girl
I can't breath
내 안에 니가 살아 있어
I can't live
미안해 넌 그 말뿐이야
I transform into a bad girl
I transform into a bad girl
I transform into a bad girl
I transform into a bad girl
I transform into a bad girl
니가 살아있어
I transform into a bad girl
I transform into a bad girl
넌그말뿐이야
I transform into a bad girl
I know you wanna piece of me
bad girl so come and get me
I know you wanna piece of me
bad girl so come and get me


Thể loại:  Hàn Quốc,  Pop/Pop Ballad


Nghe thêm