Aria

Trình bày: 

Friedrich Gulda & 

Klaus Weiss
Nghe thêm