Adieu, Norte Petite Table

Trình bày: 

Maria Callas
Nghe thêm