Act III: Io De Sospiri

Trình bày: 

Maria Callas & 
Nghe thêm