Tìm Nhau

Tìm nhau trong hoa nở
Tìm nhau trong cơn gió
Tìm nhau trong đêm khô hay mưa lũ
Tìm nhau khi nắng đổ

Tìm nhau khi trăng tỏ
Tìm nhau như chim mộng tìm người mơ.
Tìm trong câu thơ cổ
Tìm qua tranh Tố Nữ

Tìm trên môi đương ca câu thương nhớ
Tìm sâu trong muôn thuở
Tìm nhau như Thiên Cổ tìm Ngàn Thu.


Gặp nhau trong hơi thở của cuộc đời, người ơi
Gặp nhau, hãy nép hơi im trong hương mới
Gặp nhau trong Nhân Tình đầy Bác Ái, ơi người
Gặp nhau trong kinh cầu một hồi chuông.


Tìm nhau trong bom lửa
Tìm nhau trong mưa bão
Tìm nhau trên kinh đô xây trong xương máu
Tìm nhau trong thống khổ
Tìm nghe câu than thở

Tìm nhau như goá phụ tìm mộ bia.
Tìm đâu môi em đỏ
Tìm đâu mây trong mắt
Tìm cho ra mái tóc ngây thơ đó

Tìm xem trong kinh sử
Tìm tương lai sáng tỏ
Tìm nhau khi nhân loại được trùng tu.


Gặp nhau trong vinh dự của đời người, người ơi
Gặp nhau dưới Đức Tin bao la phơi phới
Gặp nhau trong cơ khổ của thế giới, ơi người
Gặp nhau, đôi tâm hồn được nghỉ ngơi.


Xem trên Youtube

[Gm] Tìm nhau trong hoa [Cm] nở
Tìm [Gm] nhau trong cơn gió
Tìm [Cm] nhau trong đêm [Gm] khô hay mưa [Bb] lũ [Gm]
Tìm [Cm] nhau khi nắng đổ
Tìm [Gm] nhau khi trăng [D7] tỏ
Tìm [Gm] nhau như chim [Cm] mộng tìm người [Gm] mơ.

Tìm trong câu thơ [Cm] cổ
Tìm [Gm] qua tranh tố nữ
Tìm [Cm] trên môi đương ca câu thương [Bb] nhớ [Gm]
Tìm [Cm] sâu trong muôn thuở
Tìm [Gm] sau lưng bốn [D7] mùa
Tìm [Gm] nhau như thiên [Cm] cổ tìm ngàn [G] thu.

Gặp [G] nhau trong hơi thở của cuộc đời, người ơi
Gặp nhau, hãy nép [C] hơi im trong hương [G] mới
Gặp [C] nhau trong nhân [Cm] tình đầy bác [G] ái, [Cm] ơi [Gm] người
Gặp nhau trong kinh [Cm] cầu một hồi [Gm] chuông.

Tìm [Gm] nhau trong bom [Cm] lửa
Tìm [Gm] nhau trong mưa bão
Tìm [Cm] nhau trên kinh [Gm] đô xây trong xương [Bb] máu [Gm]
Tìm [Cm] nhau trong thống khổ
Tìm [Gm] nghe câu than [D7] thở
Tìm [Gm] nhau như goá [Cm] phụ tìm mộ [Gm] bia.

Tìm đâu môi em [Cm] đỏ
Tìm [Gm] đâu mây trong mắt
Tìm [Cm] cho ra mái tóc ngây thơ [Bb] đó [Gm]
Tìm [Cm] xem trong kinh sử
Tìm [Gm] tương lai sáng [D7] tỏ
Tìm [Gm] nhau khi nhân [Cm] loại được trùng [G] tu.

Gặp [C] nhau trong vinh dự của đời người, người ơi
Gặp nhau dưới đức [C] tin bao la phơi [G] phới
Gặp [C] nhau trong cơ [Cm] khổ của thế [G] giới, [Cm] ơi [Gm] người
Gặp nhau, đôi tâm [Cm] hồn được nghỉ [Gm] ngơi.