Em Về Miệt Thứ

Sáng tác: 

Hà Phương

Trình bày: 

Hương Lan & 

Đăng Khoa
Nghe thêm