Chop It (Blvk Sheep Remix)

Trình bày: 

Wuki & 

Bri Berlay


[Intro]
Choppin' with my bitches, chop, chop
Choppin' with my bitches, chop, chop
Choppin' with my bitches, chop, chop
Choppin' with my bitches, chop, chop

[Pre-Drop]
Choppin' with my bitches, chop, chop (Bang, bang)
Choppin' with my bitches, chop, chop (Bang, bang)
Choppin' with my bitches, chop, chop (Bang, bang)
Choppin' with my bitches, chop, chop (Bang, bang)

Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop
Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop
Chop, chop...
When I sip champagne it's rosé-é-é-é-é...
Chop chop chop chop chop chop chop chop

[Drop]
Chop chop chop chop chop chop chop chop
Chop chop chop chop chop
Choppin' with my bitches, chop, chop
Chop chop chop chop chop chop chop chop
Chop chop chop chop chop
Choppin' with my bitches, chop, chop
Chop chop chop chop chop chop chop chop
Chop chop chop chop chop
Choppin' with my bitches, chop, chop

[Breakdown]
Choppin' with my bitches, chop, chop
Choppin' with my bitches, chop, chop
Choppin' with my bitches, chop, chop
Choppin' with my bitches, chop, chop

[Pre-Drop]
Choppin' with my bitches, chop, chop (Bang, bang)
Choppin' with my bitches, chop, chop (Bang, bang)
Choppin' with my bitches, chop, chop (Bang, bang)
Choppin' with my bitches, chop, chop (Bang, bang)

Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop
Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop
Chop, chop...
When I sip champagne it's rosé-é-é-é-é...
Chop chop chop chop chop chop chop chop

[Drop]
Chop chop chop chop chop chop chop chop
Chop chop chop chop chop
Choppin' with my bitches, chop, chop
Chop chop chop chop chop chop chop chop
Chop chop chop chop chop
Choppin' with my bitches, chop, chop
Chop chop chop chop chop chop chop chop
Chop chop chop chop chop
Choppin' with my bitches, chop, chop

[Drop Breakdown]
Choppin' with my bitches, chop, chop
Choppin' with my bitches, chop, chop
Choppin' with my bitches, chop, chop
Choppin' with my bitches, chop, chop

[Outro]
Choppin' with my bitches, chop, chop
Choppin' with my bitches, chop, chop
Choppin' with my bitches, chop, chop
Choppin' with my bitches, chop, chop

Thể loại:  Âu Mỹ,  Electronic / Dance


Nghe thêm